ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Делукс Трейд ЕООД, ЕИК 204332703 , със седалище и адрес на управление: гр. София, Бул. Цар Освободител 8, ап 23, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия АНАВЕГО БГ, наричана по-долу „АНАВЕГО БГ”.
ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „Делукс Трейд ООД“
Седалище и адрес на управление: България, София, Бул. Цар Освободител 8, ет.7, ап. 23
Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, София, Бул. Цар Освободител 8, ет.7, ап. 23
Данни за кореспонденция: support@anavego.bg, телефон +359888401303
Вписване в публични регистри: ЕИК 204332703
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност BG204332703
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
Чл. 3. АНАВЕГО БГ e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://anavego.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:
Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата АНАВЕГО БГ;
Да правят поръчки на стоки със заплащане чрез наложен платеж при получаване на поръчката от АНАВЕГО БГ.
Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ;
Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ чрез интерфейса на страницата на АНАВЕГО БГ, достъпна в Интернет;
Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата АНАВЕГО БГ в Интернет;
Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
Чл. 4. Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://anavego.bg . Договорът се сключва на български език.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Заплащането на стоките се извършва преди прехвърлянето на собствеността. Освен ако не е посочено друго, заплащането се извършва чрез наложен платеж.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата АНАВЕГО БГ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата АНАВЕГО БГ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата АНАВЕГО БГ за артикулът, който е поръчан от Потребителят. Заплащането на доставката се урежда според публикуваната информация в платформата АНАВЕГО БГ.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на поръчка.
ПОРЪЧКИ ПРЕЗ АНАВЕГО БГ
Чл. 7. (1) С попълване на данните си във формата за поръчки и натискане на бутона „Изпрати“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(2) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(3) При извършване на поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни.
V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата АНАВЕГО БГ стоки.
(2) Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с изпращането на формата за поръчка.
Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата АНАВЕГО БГ по следната процедура:
(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата АНАВЕГО БГ
(2) Влизане в страницата с форма за поръчка (https://anavego.bg/orderonline/)
(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора. Избиране на желаното количество от продукта, който ползвателят иска да поръча.
(4) Потвърждение на поръчката чрез бутона „Изпрати“;
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.
(2) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.
Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на доставката на поръчката.
VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба в ГЛОУСМАЙЛ БГ, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.
Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ са определени в публикуваната информация в платформата АНАВЕГО БГ
(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ и се публикува на страницата за поръчки в АНАВЕГО БГ.
(3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата АНАВЕГО БГ.
(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата АНАВЕГО БГ преди сключването на договора за покупко-продажба.
(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата АНАВЕГО БГ или електронна поща.
Чл. 15. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика чрез изпращане на имейл на support@anavego.bg, в който потребителят заявява, че би искал да се възползва от това право.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя за закупуване на продукти от АНАВЕГО БГ, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която са върнати стоките от Потребителят към Доставчика. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се поемат от Потребителят.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез имейл съобщение изпратено на support@anavego.bg.
(8) Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ задържа плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките обратно. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Доставчикът връща сумите в срок от 14 дни след връщането на стоката.
(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.
(10) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.
Чл. 16. (1) Максималният срок на доставка на стоката, поръчата от АНАВЕГО БГ е 45 календарни дни след поръчката.
(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 45 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ.
(3) Ако Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя.
(4) Ако поръчката е с наложен платеж, и доставката се забави с повече от 7 дни поради забавяне на потребителят, тогава Доставчикът има правото да се освободи от задължението да изпълни заявената доставка.
(5) Потребителят има право да прегледа стоката преди да извърши наложения платеж. Ако реши да се откаже от покупката, той може да направи това, но е длъжен да заплати цената на доставката за неговата поръчка.
РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 17 (1) Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
– производствени дефекти на стоката;
– констатирани липси на части от стоката;
– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
– повреда на стоката при транспортирането.
(2) Потребителят има право на рекламация в срок от 30 дни след получаването на стоката.
(2) Рекламацията може да се предяви пред Делукс Трейд ООД на посочения имейл адрес support@anavego.bg. За рекламации можете да се свържете с нас и на +359886313847.
(3) При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума.
(4) Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
– Запазен добър търговски вид (стоката не е надраскана, счупена, наранена).
– Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
– Запазена оригинална опаковка и етикет.
(5) При връщане на стока поради рекламация, потребителят трябва да се свърже с Доставчикът чрез имейл support@anavego.bg или телефон +359886313847 за уточняване на подробностите по връщането на стоката.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът организира доставката и предаването в срок от 45 дни.
Чл. 19. (1) Ползвателят има правото да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ.
(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 20. Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл.21 Доставчика е приел и спазва Политика за защита на личните данни на Делукс Трейд ЕООД, която покрива Изискванията на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GDPR). Към политиката за Защита на личните данни е създаден и отделен документ – Информация относно защитата на личните данни на Делукс Трейд ЕООД ( Доставчика), предоставящ на ясен и прост език изискванията на Общия регламент за защита на личните данни и правата на потребителите (ползвателите).
Чл. 22 С приемането на общите условия, Ползвателя декларира, че се е запознал с Политиката за защита на личните данни на Делукс Трейд ООД и Информацията относно зашитата на личните данни на клиенти на Делукс Трейд ЕООД, публикувана на интернет сайтовете на дружеството.
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата АНАВЕГО БГ.
(2) Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:
А) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
Б) с приемането от Ползвателя чрез изпращане на поръчка към Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ.
Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://anavego.bg/terms-and-conditions/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.
ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ се прекратяват в следните случаи:
При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата АНАВЕГО БГ в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.
XII. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 27. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата АНАВЕГО БГ и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.
(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на АНАВЕГО БГ и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.
(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата ГЛОУСМАЙЛ БГ.
Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.
Чл.31 Бисквитки (cookies)
Отвреме-навреме е възможно към Вашия персонален компютър да бъде изпращана информация, която да ни позволява да Ви идентифицираме. Такава информация е известна обикновено под названието „cookies“. Чрез показване кога и по какъв начин нашите посетители използват този сайт, тази информация може да ни помогне да продължим да подобряваме нашия сайт. Ние ще използваме тези “cookies” само за преглеждане на тази информация върху Вашия твърд диск, която е била поставена там от “cookie” от нашия сайт. Използването на такива “cookies” представлява индустриален стандарт и голям брой сайтове в мрежата ги прилагат. Тези “cookies” се запаметяват върху Вашия персонален компютър, а не в сайта. Ако Вие не желаете да получавате “cookies”, или ако желаете да бъдете уведомявани когато те се поставят, Вие имате възможност да конфигурирате Вашия браузър да осъществява това, ако той предлага такава възможност.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 32. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата АНАВЕГО БГ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 33. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата АНАВЕГО БГ и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на АНАВЕГО БГ.
УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл 37. Цялата информация, публикувана в платформата АНАВЕГО БГ, е собственост на Делукс Трейд ООД, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн платформата glowsmile.bg.
Чл 38. Забранява се копирането на текстове и снимки от glowsmile.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на Делукс Трейд ООД.
Приложение № 1 – Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Информация относно упражняване правото на отказ от договора
Стандартни указания за отказ:
Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите чрез имейл на support@anavego.bg за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас за закупените продукти.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Приложение № 2 – Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора и го изпратете на support@anavego.bg)
– До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
––––––––––––––––––
* Ненужното се зачертава.

Телефон за запитвания на клиенти на Делукс Трейд ЕООД: +359886313847

0
    0
    Твоята количка
    Твоята количка е празнаВърни се към магазина